PRINT CARDS

+31 (0)85 2733 123

Algemene voorwaarden - PrestigeCards

Algemene voorwaarden

Voorwaarden van Prestige Printing & amp; amp; Neonreclames zijn geregistreerd onder nummer 27278315 bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.
Deze voorwaarden op elk gewenst moment om ons te vragen naar het kantoor of via de Kamer van Koophandel Haaglanden

Levering voor de grafische industrie
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Algemeen
Artikel 3: Aanbiedingen, offertes
Artikel 4: Annulering
Artikel 5: Prijs
Artikel 6: Prijswijzigingen
Artikel 7: Betaling
Artikel 8: Wijze van levering; behoud
Artikel 9: Levertijd
Artikel 10: Controle bij aflevering
Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
Artikel 12: Zetwerk, druk- of andere proeven
Artikel 13: Uitzonderingen
Artikel 14: Duur contracten; tijdschriften
Artikel 15: Copyright etc.
Artikel 16: Eigendom van productiemiddelen, enz.
Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
Artikel 18: De klant geleverde materialen en producten
Artikel 19: Overmacht
Artikel 20: Aansprakelijkheid
Artikel 21: Geschillen; Arbitrage voor de grafische industrie
Artikel 22: Toepasselijk recht

Artikel 1: Definities
Op grond van deze voorwaarden verstaan:
een. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de leverancier een opdracht voor de vervaardiging van goederen of het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of voorstel geleverd aangeduid order heeft aanvaard.
c. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere producten die bestemd zijn voor het vastleggen van het gebruik van apparatuur, te bewerken, te verzenden of te verveelvoudigen of openbaar te maken dit alle teksten, afbeeldingen of andere gegevens, in de breedste zin van het woord.
d. KVGO: Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, gevestigd in Amstelveen.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de voorbereiding, de inhoud en de nakoming van alle tussen de commando generator en leverancierscontracten.
2. Algemene (inkoop) voorwaarden van de opdrachtgever slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk dat deze uitsluiting van een dergelijke levering aan de overeenkomst tussen de op hen van toepassing zal zijn heeft ingestemd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes
1. Het enkele indiening van het al dan niet geroepen een aanbod offerte, offerte, schattingen of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier om een ​​contract met de klant af te sluiten.
2. Aanbiedingen van de leverancier zijn niet bindend en alleen zonder afwijkingen worden aanvaard. Aanbod wordt geacht in ieder geval worden afgewezen als het niet binnen een maand is aanvaard. Hieronder het aanbod betekent een voorstel gedaan om de leverancier in een akkoord dat een dergelijke bepaalt dat zorgt voor een contract onmiddellijk na aanvaarding in te voeren.

Artikel 4: Annulering
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits betaalt de leverancier schade. Deze schade omvat eventuele verliezen door de leverancier en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier al de voorbereidingen, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, geleverde diensten en opslag gemaakt.
2. Annulering van het contract en de productie van de in paragraaf 2 en 3 van artikel 14 is niet mogelijk periodieke publicaties.

Artikel 5: Prijs
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.
2. De door de leverancier voor de uitvoering door het te doen prijs geldt alleen voor producten conform de overeengekomen specificaties.
3. verbinding heeft is er geen verplichting om een ​​deel van de algemene prestaties te leveren op de voor dit gedeelte in het aanbod of op een evenredig deel van het geheel opgegeven prijs bedrag.
4. Indien geen prijs is overeengekomen tussen de partijen, maar de partijen voorafgaand aan een jaar een contract of meerdere contracten met een identiek of vrijwel identiek, zal de prijs op basis van de desbetreffende productie methoden en de berekening worden berekend.
5. Wanneer niet-toepassing van de bepalingen van de vorige paragraaf van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, alleen al door middel van een kostenraming is afgegeven of het equivalent prijs komt onder deze omstandigheden kan worden gewijzigd, zal de prijs respectievelijk bepaald de verandering die in de grafische industrie als redelijk bedrag.

Artikel 6: Prijswijzigingen
1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen na het sluiten van de overeenkomst: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, te verhogen in de scheepvaart kosten, lonen, werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid, de kosten die betrokken zijn bij andere aandoeningen, de invoering of verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, significante verandering in de wisselkoersen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander
zijn vergelijkbaar.
2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, verkeerde manier levering van materialen of producten die door de opdrachtgever en alle soortgelijke te leveren
leveringen door de opdrachtgever de leverancier om meer werkdagen of kosten dan die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs kon verwachten, zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs. Alle uitzonderlijke of redelijkerwijs niet te voorziene verwerking problemen die voortvloeien uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
3. De leverancier heeft het recht te verhogen of verplicht worden om de prijs van de overeengekomen prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties, inclusief correcties begrepen auteur of gewijzigde instructies na ontvangst van werktekeningen, modellen en zetwerk, druk en andere testen. De leverancier draagt ​​deze veranderingen binnen redelijke grenzen, indien de inhoud van de dienst worden uitgevoerd door hem althans niet wezenlijk van de oorspronkelijke overeengekomen prestatie verschilt.

Artikel 7: Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen, zal de klant de prijs te betalen en de andere onder de overeenkomst betaalt de verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting, verrekening of opschorting te beroepen. Wel moet de betaling in contanten bij aflevering indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als voornoemde, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier nodig is.
2. De leverancier is gerechtigd een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens voor dat de betaling van de kosten voor de volledige kosten van het aanbod zoals zetwerk, litho’s en smaak.
3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek om de veiligheid voor de betaling van de leverancier krachtens de overeenkomst aan de leverancier schulden te bieden. De aangeboden zekerheid moet zodanig zijn dat de vordering met de eventuele rente en kosten adequaat wordt gedekt en dat de leverancier dezelfde zonder enig probleem
zal kunnen nemen. Elke later geworden onvoldoende beveiliging op eerste verzoek van de leverancier om een ​​adequate beveiliging moet worden aangevuld.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als bedoeld in paragraaf 1 van dit artikel, is het gevolg van vertragingen betaling van het verschuldigde bedrag door hem van de factuurdatum, de wettelijke rente over dit bedrag. De leverancier heeft recht op een twaalfde deel van deze rente in rekening voor elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is voldaan.
5. In de in paragraaf 1 van dit artikel te late betaling, de belangrijkste toevoeging aan het bedrag en de daarover verschuldigde rente, tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum euro 100,00.

Artikel 8: Wijze van levering; retentie
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering de plaats waar de leverancier draagt ​​op zijn bedrijf.
2. De leverancier is niet verplicht om de geproduceerde goederen in gedeelten te leveren.
3. De opdrachtgever is verplicht om volledige medewerking aan de aflevering van de goederen onder contract door de leverancier te leveren. De opdrachtgever is, zonder te zijn gewaarschuwd in verzuim indien hij leverancier van de goederen na het eerste verzoek te halen te leveren of indien de levering is overeengekomen zijn adres, weigert te leveren aan de levering te nemen.
4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever, onder voorbehoud van de eigendom totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst gehouden, inclusief rente en kosten betaald.
5. Indien transport van de te leveren producten is overeengekomen, komt deze voor rekening van de opdrachtgever, tenzij gratis levering is overeengekomen. De opdrachtgever is altijd het risico tijdens het transport dragen. Onder Transport wordt begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en soortgelijke overbrenging door technische middelen omvatten. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder, geldt als bewijs dat ze in ogenschijnlijke goede staat, tenzij het tegendeel blijkt uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.
6. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de opslag van de goederen te leveren, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
Als het opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9: Levertijd
1. Een term die wordt verstrekt door de leverancier van levering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk aangegeven dat het een uiterste termijn, slechts een benadering. De leverancier is ook een afgesproken termijn in verzuim nadat de klant hem heeft verklaard in gebreke.
2. De binding van de leverancier verloopt tegen een overeengekomen termijn van levering, indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk of indien de bepalingen van paragraaf 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet voldoet, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe vertraging de leverancier redelijkerwijs niet vereist tot wijziging van de oorspronkelijk gepland door hem op het tijdstip bepaald engagement productiecapaciteit.
3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier verplicht om te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een ​​tijdige levering door de leverancier te maken, zodat in het bijzonder door onmiddellijk beantwoorden van alle vragen van de leverancier, door het voorkomen van gebrekkige leveringen als De in paragraaf 2 van artikel 6 en door de naleving van de bepalingen van paragraaf 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van artikel 18 van deze voorwaarden wordt verwezen.
4. In geval van niet-naleving door de opdrachtgever in de voorgaande paragraaf van dit artikel en paragraaf 3 van artikel 7 bepaalde een overeengekomen leveringstermijn is niet bindend en de klant
verzuim zonder schriftelijke ingebrekestelling vereist is door de leverancier. De leverancier zal dan, onverminderd
hem de wettelijke rechten, het recht om de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. De leverancier, de overeenkomst nog steeds binnen een redelijke uitvoeringstijd.

Artikel 10: Controle bij aflevering
1. De opdrachtgever is verplicht om te onderzoeken met de nodige spoed of de leverancier van de overeenkomst correct wordt uitgevoerd en bovendien de leverancier wordt onmiddellijk gehouden schriftelijk vast te stellen, zodra blijkt het tegenovergestelde. De klant wordt gemaakt het onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen 14 dagen na levering.
2. De leverancier is gerechtigd een nieuw geluid prestaties vervangen een eerdere onjuiste instelling prestaties, tenzij de tekortkoming niet wordt verholpen.
3. De nakoming van de overeenkomst is het geluid als de cliënt in verzuim is het onderzoek of stuur de kennisgeving als bedoeld in paragraaf 1 van dit artikel in de tijd.
4. Indien de termijn van 14 dagen naar maatstaven van de in de eerste paragraaf van dit artikel en billijkheid, zelfs voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever genoemd redelijkheid onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze periode kan worden verlengd tot het eerste moment waarop het onderzoek of de kennisgeving vraagt ​​de leverancier de afnemer redelijkerwijs mogelijk is.
5. De prestaties van de leverancier wordt in ieder geval tussen de partijen in voorkomend geval, als de klant geleverde of een deel van de geleverde goederen heeft genomen, bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik genomen, heeft veroorzaakt of proces of om derden te doen leveren, tenzij de klant heeft voldaan aan het bepaalde in de eerste paragraaf van dit artikel.

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
De klant draagt ​​het risico van misverstanden over de inhoud en de uitvoering van het contract, indien deze worden veroorzaakt door de leverancier, onjuist, niet tijdig of onvolledige specificaties of andere informatie die mondeling of door de client voor dit doel aangewezen persoon gemaakt of overgedragen door technische middelen gegeven zoals bijvoorbeeld telefoon, fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 12: Zetwerk, druk- of andere proeven
1. De opdrachtgever is gehouden door hem of niet ontvangen heeft bij de leverancier verzoek zetwerk, druk van andere proeven zorgvuldig te onderzoeken op fouten en gebreken, en snel deze gecorrigeerd of ingestemd met de leverancier.
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever is een erkenning dat de leverancier in trials voorbereidend werk correct werd uitgevoerd.
3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven gebleven.
4. Elk verzoek van de opdrachtgever bewijs geproduceerd in aanvulling op de overeengekomen prijs bracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs inbegrepen.

Artikel 13: Uitzonderingen
1. Afwijkingen tussen het werk en aan de andere originele ontwerp, tekening, kopiëren of model respectievelijk de zet-, druk, of ander bewijs, kan niet de reden van afwijzing, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding als het
minor.
2. al dan niet door een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk dat nodig is klein als een representatieve steekproef van 50 kopieën per uiting te zijn, het werk beschouwd, tenzij de betrokkene bepaalde dingen aangenomen.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk of geen ondergeschikte invloed op het nut van het werk, steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis zijn zijn.
4. Excess of korte leveringen zijn toegestaan ​​met betrekking tot het overeengekomen aantal als het niet of minder dan de volgende percentages:
– Circulatie tot 20.000 eenheden, 10%
– Circulatie van 20.000 en meer dan 5%
Wat meer- of minderleveringen verpakking, etiketten en kettingformulieren echter altijd toegestaan ​​een percentage van 10%. De min of meer het aantal geleverde in rekening worden gebracht in mindering gebracht.
5. Met betrekking tot de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton, afwijkingen van geringe betekenis indien de afwijkingen toegestaan ​​onder de tolerantie normen vermeld in de algemene verkoop van de Vereniging van Paper Groothandel. Deze voorwaarden zijn in de leverancier ter inzage. De leverancier aan de opdrachtgever op verzoek, zal een gratis exemplaar van deze zijn
transmissie omstandigheden.
6. Variaties in andere materialen die door de leverancier en halffabrikaten die zijn toegestaan ​​door de levering van dergelijke materialen en semi-gerelateerde algemene verkoopsvoorwaarden waarden worden beschouwd als afwijkingen van geringe betekenis. Deze voorwaarden zijn in de leverancier ter inzage. De leverancier aan de opdrachtgever op verzoek, zal een gratis exemplaar van deze zijn
transmissie omstandigheden.
7. Als er een afwijking als gevolg van een creditcard of een herdruk. Alleen dan moeten alle krediet of herdruk sectie op Prestige ten koste van de debiteur, te worden geretourneerd.

Artikel 14: Duur contracten; tijdschriften
1. Een overeenkomst geldt voor de vervaardiging van een nieuw tijdschrift, tenzij uitdrukkelijk en materie schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging een opzegtermijn worden beëindigd. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave
viermaal per jaar of meer en 6 maanden indien het een periodieke die minder vaak
weergegeven.
2. Een periodieke in de zin van paragraaf 1 van dit artikel, betekent een onderwerp dat regelmatig verschijnt.
3. De productie in de zin van de eerste paragraaf van dit artikel bevat de vervaardiging van halffabrikaten of hulpmiddelen zoals aparte katernen, litho werk en zetwerk werk zo goed en de verdeling van de publicatie te beëindigen.
4. Een in dit artikel bedoelde overeenkomst kunnen slechts door middel van een aangetekende of bevestiging brief worden beëindigd.
5. Het bepaalde in dit artikel kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.

Artikel 15: Copyright etc
1. De opdrachtgever garandeert de richting van de leverancier die de nakoming van de overeenkomst en in het bijzonder de verveelvoudiging of openbaarmaking van de ontvangen van de klant, zoals kopiëren, typografie, modellen, tekeningen, foto’s, litho’s, films, informatiedragers, computer software, databestanden etc. geen inbreuk maken op rechten die derden kunnen fondsen onder de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving van het auteursrecht of de rechten van industriële eigendom of de wet met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel binnen als buiten rechte voor alle aanspraken van derden kunnen op grond van voornoemde wet of regelgeving af te dwingen.
2. Indien aan de juistheid van de door derden rechten in paragraaf 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan ​​genoemd, de leverancier is gerechtigd maar niet verplicht om de overeenkomst op te schorten tot het moment dat juridische onherroepelijk vastgesteld vervullen dat de leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk maakt op deze rechten. Na dat de leverancier dan voeren de bestelling binnen een redelijke termijn.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de leverancier blijft eigenaar van het auteursrecht dat kan ontstaan ​​op de werken die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst als kopie, typografie, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, data bestanden, foto’s, litho’s, films en soortgelijke productie- en
gereedschappen, zelfs als het werk in kwestie als een afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur vermeld.
4. De levering door de leverancier volgens zijn ontwerp of geleverd als kopiëren, typografie, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, foto’s, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, of een de essentie van het ontwerp behorende gedeelte daarvan, of indien het ontwerp
in dit opzicht geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming bestaat voor de leverancier zonder zijn schriftelijke toestemming mag worden gereproduceerd in geen productie.
5. De klant ontvangt na levering door de leverancier aan de niet-exclusieve recht om het te gebruiken door leverancier onder contract werkt in de zin van de Auteurswet 1912 of werken in de zin van paragraaf 4 van dit artikel. Dergelijke gebruiksrecht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde producten en met name niet gebruikt om deze problemen te reproduceren in het bereik van elke productieproces.

Artikel 16: Eigendom van productiemiddelen, etc
1. Alle door de leverancier, zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name het type, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, foto’s, litho’s, clichés, films, micro en macro-instellingen, drukplaten, zeefdruk vormen, diepdrukcilinders, stypen, matrijzen en vormen, (folie) preegvormen, stampen platen en randapparatuur blijven eigendom van de leverancier blijven, zelfs als ze verschijnen als afzonderlijke items op het aanbod zijn ingesteld in het aanbod of de factuur.
2. De leverancier is niet verplicht gevallen bedoeld in paragraaf 1 te worden afgegeven aan de opdrachtgever.
3. De leverancier is niet verplicht de gevallen bedoeld in de eerste paragraaf van dit artikel voor de donjon klant. Indien de leverancier en de opdrachtgever erover eens dat zulke dingen zullen door de leverancier worden opgeslagen, zal dit de maximale duur van een jaar en zonder dat de leverancier garanderen herhaaldelijk hun gebruikte.

Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
1. De leverancier zal door de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opdracht om hem dingen te houden, belast met de zorg van een goede keeper.
2. In afwijking van de voorgaande paragraaf van dit artikel, de klant draagt ​​alle tijdens opslag risico’s met betrekking tot de in paragraaf 1. De opdrachtgever moet, indien gewenst, een self-verzekering dicht dit risico bedoelde aangelegenheden.
3. De opdrachtgever is verplicht bij te dragen aan dat voorafgaand aan het verstrekken van het aan de leverancier van de kopie, vormgeving, ontwerp, fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat daarvan gemaakt. De klant moet ze bewaren voor het geval de afgegeven tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of onbruikbaar worden als gevolg van schade bedrijf. In dat geval de cliënt, de leverancier verzocht een vergoeding van materiaal om een ​​nieuwe verschaffen.
4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die binnen het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de leverancier worden door hem geplaatst in de macht van de leverancier, onder voorbehoud van enkele zekerheid voor de klant in welke hoedanigheid en om welke reden aan de leverancier kan verschuldigd, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden inbegrepen.

Artikel 18: De meegeleverde klant materialen en producten
1. Indien de opdrachtgever de leverancier is overeengekomen dat de opdrachtgever materiaal of producten voor het afdrukken of voor verwerking zal leveren, moet hij zorgen voor een dergelijke levering te nemen namens een normaal geplande productie als tijdig en weloverwogen manier. De opdrachtgever is instructies te vragen van de leverancier.
2. De opdrachtgever is naast de voor de overeengekomen prestatie of het doel benodigde producten materiaal, ook een redelijk bedrag voor die operatie voor proefdrukken, bederf en dergelijke te leveren gehouden. De klant zal vragen om een ​​verklaring van de leverancier. De klant garandeert waarin de leverancier krijgt een voldoende hoeveelheid. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
3. De leverancier is niet verplicht om goederen te ontvangen van de opdrachtgever voorafgaand aan het drukken van de operatie, om de geschiktheid voor dit doel te onderzoeken.
4. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de korte vallen in het voldoen aan de overeenkomst, die als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden of redelijk voor de leverancier onvoorzienbare verwerking moeilijkheden als gevolg van de aard van de door de klant geleverde producten of materialen, noch worden gesteld als dat het gevolg is van verschillen tussen de eerste leverancier getoonde voorbeeld en later door de klant voor de editie geleverde materialen of producten.
5. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de kwaliteiten zoals duurzaamheid, hechting, helderheid, kleur, licht of kleurechtheid en slijtvastheid als de klant niet heeft gedaan geven uiterlijk op de totstandkoming van de overeenkomst
de eigenschappen en de aard van de door hem geleverde producten en niet correcte informatie verstrekt over de voorbehandeling en oppervlaktebehandelingen toegepaste materialen.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het schillen, plakken, vlekken, veranderen van glans of kleur gehouden, noch van de schade door hem van de opdrachtgever ontvangen en gedrukt door hem of te bewerken materiaal en producten als deze hebben voorbehandeling ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
7. De opdrachtgever is gehouden de leverancier geen bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking door hem te wijzen geleverde materialen en producten.
8. De leverancier is gerechtigd de resten zoals snijafval uit de door de opdrachtgever materialen en producten hebben als ware het zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden ongebruikte materialen en producten, alsmede de eerder genoemde residuen van de leverancier af te halen.

Artikel 19: Overmacht
1. Tekortkomingen van de leverancier in de uitvoering van de overeenkomst kan hem niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in aanvaard worden gedragen verkeer.
2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van de oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten-zeilschip, andere blokkeren van het vervoer, stagnatie respectievelijk beperking of de beëindiging van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen , gas, aardolieproducten of andere middelen van energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten, opzet of grove nalatigheid van personen en andere soortgelijke omstandigheden, zoals niet te wijten worden beschouwd aan de leverancier en geven de
Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst of schadevergoeding te ontbinden.

Artikel 20: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de leverancier in het kader van het contract met de klant is beperkt tot een zodanig bedrag als redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard die na of de klant de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, aan derden geleverd, of is in gebruik gehad, bewerkt of verwerkt of heeft derden aanbod te doen.
3. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetverlies of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.
4. De leverancier is ook niet aansprakelijk voor schade aan ontvangen van de opdrachtgever en door het afdrukken van leverancier, te bewerken of materialen of producten, indien de opdrachtgever de leverancier heeft geen verklaring later bij het sluiten van de overeenkomst van de eigenschappen en de aard van het gedaan materialen of producten en die informatie verstrekt over de toegepaste voorbehandeling en oppervlaktebehandelingen toegepast.
5. Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de klant of de levering niet verantwoordelijk is, wordt geleverd door een derde partij, zal Principal hem volledig vrijwaren en vergoeden de leverancier alles wat hij moet deze derde te voldoen.

Artikel 21: Geschillen; Arbitrage voor de grafische industrie
1. Alle geschillen die kunnen ontstaan ​​in verband met de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de volgens de regels van de arbitrage stichting voor de Grafische Industrie, gevestigd te Amstelveen op Baan 10 (Postbus 220, 1180 AE Amstelveen). ten minste één van de partijen op het moment van sluiten van de overeenkomst was een lid of medewerker van het KVGO en gebonden te zijn.

Artikel 22: Toepasselijk recht < / strong>
De overeenkomst tussen de leverancier en de klant wordt beheerst door Nederlands wet .

Voorwaarden Uitnodigingskaarten

LET OP: BIJ DE VOLGENDE BEDRUKKINGEN IS DE LEVERTIJD ONGEVEER 14 WERKDAGEN:

1.ZWART PREGEN
2.GOUD PREGEN
3.ZILVER PREGEN

PROEFDRUK

Wij streven naar absolute klanttevredenheid. Het is dan ook noodzakelijk om eventuele twijfels weg te nemen.
Door het maken van een proefdruk, kan er nog worden ingegrepen voordat de totale oplage wordt gedrukt.
De proefdruk bestaat uit een schets op ware grootte van de kaart. Indien u een eigen tekst gaat aanleveren,
dient u deze uitgetypt in een pdf bestand/ word bestand te mailen naar de email adres die u van onze medewerkers krijgt.
U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de tekst. Nadat u akkoord gaat op de proefdruk, bent u verantwoordelijk voor eventuele fouten.
Check daarom de proefdruk nauwkeurig op interpunctie, grammatica en spelling.
Na ontvangst van betaling, wordt er binnen 2-3 werkdagen een proefdruk opgemaakt.
U kunt een keuze maken om een email te ontvangen of langs te komen om de proefdruk te bekijken.
Kosten Wisseltekst € 35,00 . U betaald geen ontwerpkosten. Onze medewerkers ontwerpen de proefdruk kosteloos.

BEDRUKKING

Wanneer de proefdruk naar wens is, worden de kaarten binnen 3 werkdagen bedrukt ( uitgezonderd voor zilver en goud foliedruk *14 werkdagen ).
Zodra uw bestelling gereed is, ontvangt u een email of u wordt gebeld.

VERZENDEN/BEZORGEN

Kiest u voor “laten bezorgen”, dan ontvangt u de bestelling binnen 2 werkdagen. Ook kunt u het bij ons in de winkel ophalen.
Wanneer u kiest en betaald heeft voor “verzending” en uw pakket geleverd wilt hebben, kunnen de verzendkosten
niet meer teruggestort (of terugbetaald) worden wanneer u besluit de kaarten de kaarten op te halen.

WAAR U REKENING MEE MOET HOUDEN

Na uw goedkeuring van de ( digitale ) proefdruk, kan Prestige Design niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstfouten.
De kleuren ( van de kaarten, bedrukking) op uw beeldscherm kunnen afwijken met de kleuren in werkelijkheid.
Kom langs voor 100 % zekerheid om de kaarten te bekijken.
De mogelijkheid bestaat dat de kleur van de accessoires een tint kan afwijken van het origineel ( i.v.m. de productie bij de leveranciers)
Het kan voorkomen dat er een vertraging ontstaat tijdens de levering van uw bestelling.
Kaarten worden door de klant zelf gevouwen/in elkaar gestoken.
Het kan voorkomen dat er aantal trouwkaarten ontbreken bij uw levering.
Het kan voorkomen dat de kaart is uitverkocht.
U krijgt dan de mogelijkheden aangeboden om de kaarten alsnog te bestellen met een langere levertijd (die aangeboden wordt),
of een ander kaart uit te kiezen.

ANNULERING

Bij bestellingen gaat u akkoord op alle punten.

Het is helaas niet mogelijk een bestelling te annuleren nadat deze geplaatst is.

OVERMACHT

Prestige Design heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een opdracht op te schorten of te ontbinden.
Wij zullen dit schriftelijk, dan wel per e-mail kenbaar maken.
Het eventueel reeds betaalde bedrag zullen wij bij ontbinding terugstorten. Er zal geen aanvullende schadevergoeding plaatsvinden.

Top